طراحی و چاپ بروشور دانشگاه صنایع و معادن

طراحی و چاپ بروشور اطلاع رسانی کارگاه های آموزشی و دوره های کوتاه مدت دانشگاه صنایع و معادن به پایان رسید.

 

کارگاه های آموزشی و دوره های کوتاه مدت