طراحی و چاپ کارت های پرسنلی شرکت CNPC INTERNATIONAL LTD

طراحی و چاپ کارت های پرسنلی شرکت  CNPC INTERNATIONAL LTD به پایان رسید.

 

CNPC INTERNATIONAL LTD