طراحی و پیاده سازی لوگو شرکت مکاترونیک

طراحی و پیاده سازی لوگو شرکت مکاترونیک به پایان رسید.