طراحی و پیاده سازی پورتال شرکت CITPD به پایان رسید

طراحی و پیاده سازی پورتال شرکت CITPD به پایان رسید. این پروژه به سفارش شرکت CITPD از کشور انگلستان انجام شده است.