طراحی و چاپ لوح تقدیر رونمایی از طرح تفصیلی شهر تهران

طراحی و چاپ لوح تقدیر رونمایی از طرح تفصیلی جدید شهر تهران به پایان رسید. این پروژه به سفارش شهرداری تهران انجام پذیرفت.

طراحی و چاپ لوح تقدیر