طراحی پوستر " اولین اجلاس مسئولین دستگاه های ..." شروع شد

طراحی پوستر " اولین اجلاس مسئولین دستگاه های مبارزه با فساد و نهادهای آمبودزمانی کشورهای عضو اکو " به سفارش سازمانی بازرسی کل کشور شروع شد.