طراحی پوستر جشنواره ستاره دخت ایران-اسلامی

طراحی پوستر جشنواره ستاره دخت ایران-اسلامی به سفارش وزارت آموزش و پرورش به پایان رسید.

 

{artsexylightbox singleImage="images/morfeoshow/poster-5121/big/setare-dokht01.jpg" path="images/morfeoshow/poster-5121/big"}{/artsexylightbox}