لوح تقدیر کنگره ملی تب کار

از دیگر پروژه های انجام شده توسط پارس لند گروپ طراحی و چاپ لوح تقدیر کنگره ملی تب کار می باشد.

 

{artsexylightbox singleImage="images/morfeoshow/others-2518/big/piho-loh.jpg" path="images/morfeoshow/others-2518/big"}{/artsexylightbox}