انتشار خبرنامه خردادماه

خبرنامه شماره 1 شرکت پارس لند ویژه خرداد ماه منتشر شد. جهت دریافت آن بر روی تصویر زیر کلیک کنید.