بروز رسانی وب سایت کنفرانس رفتار مصرف کننده

وب سایت کنفرانس بین المللی رفتار مصرف کننده و فروش موثر از دیگر پروژه های پارس لند می باشد در حال حاظر می توانید از طریق آدرس http://www.cbes-conference.com به این پایگاه دسترسی داشته باشید. هم اکنون آخرین بروز رسانی توسط دپارتمان تبلیغات و توسعه وب پارس لند انجام پذیرفت.