بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب انتشارات حکمت

 ویژه نامه انتشارات معظم حکمت برای بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب طراحی و چاپ شد. برای مشاهده نمونه طرح می توانید به بخش کتاب، مجله، خبرنامه مراجعه کنید.