طراحي سي دي مالتي مديا شركت تهويه دانان

طراحي و تكثير سي دي مالتي مديا شركت تهويه دانان تهران به پايان رسيد. در اين پروژه ضمن معرفي محصولات كارخانه تهويه دانان تهران بخش هايي از قبيل آموزش هاي فني و ويدئو كليپ نيز لحاظ گرديد. براي ديدن نمونه پروژه به بخش سي دي مالتي مديا مراجعه كنيد.