طراحي و چاپ بيلبورد صرافي اليت

طراحي و چاپ بيلبورد تبليغاتي شركت اليت به پايان رسيد. اين بيلبورد از ميدان ونك تا ميدان تجريش تهران نصب خواهد شد.