طراحي و چاپ كاتالوگ خلاصه برنامه مديريت تالاب پريشان

طراحي و چاپ كاتالوگ خلاصه برنامه مديريت تالاب پريشان به سفارش سازمان محيط زيست و نمايندگي سازمان ملل در ايران به پايان رسيد. در اين پروژه هنرمندان گرافيست پارس لند طرحي بديع و ماندگار را خلق كردند. اعتماد سازمان هاي بزرگ به ما سرمايه مااست.