طراحي و چاپ كارت حضور در كنفرانس ITMC2009

طراحي و چاپ كارت هاي حظور در كنفرانس بين المللي مديران آموزش به پايان رسيد.