طراحی پوستر کنفرانس بین المللی رفتار مصرف کننده

طراحی و چاپ پوستر 50 در 70 کنفرانس بین المللی رفتار مصرف کننده و فروش موثر به پایان رسید. برای دیدن نمونه پوستر به بخش پوسترها مراجعه فرمایید.