فراخوان کنفرانس رفتار مصرف کننده و فروش موثر

فراخوان کنفرانس رفتار مصرف کننده و فروش موثر توسط پارس لند تهیه و آماده چاپ شد. برای مشاهده نمونه طرح می توانید به بخش کاور مراجعه کنید.