وب سایت کنفرانس بین المللی رفتار مصرف کننده

نسخه Beta وب سایت کنفرانس بی المللی رفتار مصرف کننده و فروش موثر تسط پارس لند گروپ تهیه و بر روی اینترنت قرار گرفت. جهت مشاهده این سایت می توانید به آدرس http://cbes-conference.com مراجعه کنید