پوستر سالنامه بانوان

طراحی پوستر سالنامه بانوان به پایان رسید. پروژه فوق را در قسمت پوستر ها می توانید ببینید.