دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی

 

 

طراحی بروشور دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیر مخرب به پایان رسید.