طراحی وب سایت دومین همایش مدیران آموزش

طراحی و پیاده سازی وب سایت اطلاع رسانی دومین همایش مدیران آموزش به پایان رسید. جهت مشاهده این پروژه به بخش وب سایت و پورتال مراجعه کنید.